fra angelico zwiastowanieGodzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny

Na Jutrznię

Zacznijcie, wargi nasze, chwalić Pannę świętą, - Zacznijcie opowiadać cześć Jej niepojętą.
Przybądź nam, miłościwa Pani, ku pomocy, - A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.
Chwała Ojcu, Synowi Jego przedwiecznemu, - I równemu im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, i zawsze, i ninie, - Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn
Zawitaj, Pani świata, niebieska Królowa, - Witaj, Panno nad panny, gwiazdo porankowa!
Zawitaj, pełna łaski, prześliczna światłości, - Pani, na pomoc świata śpiesz się, zbaw nas złości:
Ciebie Monarcha wieczny od wieków swojemu - Za Matkę obrał Słowu Jednorodzonemu.
Przez które ziemi okrąg i nieba ogniste, -? I powietrze, i wody stworzył przeźroczyste.
Ciebie, Oblubienicę, przyozdobił sobie, - Bo przestępstwo Adama nie ma prawa w Tobie.

P. Wybrał Ją Bóg i wywyższył ponad wszystko,
W. I wziął Ją na mieszkanie do przybytku Swego.
P. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Święta Maryjo, Królowo niebieska, Matko Pana naszego Jezusa Chrystusa i Pani świata, która nikogo nie opuszczasz i nikim nie gardzisz, wejrzyj na nas, Pani nasza, łaskawym okiem miłosierdzia swego i uproś nam u Syna swego miłego odpuszczenie wszystkich grzechów naszych, abyśmy, którzy teraz święte Twoje i Niepokalane Poczęcie nabożnym sercem rozpamię- tywamy, wiecznego błogosławieństwa zapłatę w niebie otrzymać mogli; co niechaj da Ten, któregoś Ty, Panno, porodziła, Syn Twój, a Pan nasz Jezus Chrystus, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje w Trójcy Świętej jedyny Bóg na wieki wieków.
W. Amen.
P. Pani, wysłuchaj modlitwy naszej.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie
P. Błogosławimy Panu,
W. Bogu chwała.
P. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.

Na Prymę

Przybądź nam, miłościwa Pani itd. (jak na Jutrznię).

Hymn
Zawitaj, Panno mądra, domie poświęcony, - Siedmioma kolumnami pięknie ozdobiony.
Od wszelakiej zarazy świata ochroniona, - Pierwej święta w żywocie matki, niż zrodzona.
Tyś matką wszech żyjących, Tyś jest świętych drzwiami, - Nowa gwiazdo z Jakuba. Tyś nad Aniołami.
Ogromna czartu jesteś, w szyku obóz silny, - Bądź chrześcijan ucieczką i port nieomylny.

P. Sam Ją stworzył w Duchu Świętym.
W. I wyniósł Ją nad wszystkie dzieła rąk Swoich.
P. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
Módlmy się. Święta Maryjo, Królowo niebieska...

Na Tercję

Przybądź nam, miłościwa Pani itd. (jak na Jutrznię).

Hymn
Witaj, Arko przymierza, tronie Salomona, - Tęczo, wszechmocną ręką z pięknych farb złożona.
Tyś krzak Mojżesza, boskim ogniem gorejąca ,- Tyś różdżka Aronowa, śliczny kwiat rodząca.
Bramo rajska zamkniona, runo Gedeona, - Tyś niezwyciężonego plastr miodu Samsona.
Przystało, aby Cię Syn tak zacny od winy - Pierworodnej zachował i zmazy Ewinej.
Który Ciebie za Matkę obierając Sobie, - Chciał, by przywara grzechu nie powstała w Tobie.
P. Ja mieszkam na wysokościach.
W. I tron Mój w słupie obłoku.
P. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
Módlmy się. Święta Maryjo, Królowo niebieska...

Na Sektę

Przybądź nam, miłościwa Pani itd. (jak na Jurznię).

Hymn
Witaj świątynio Boga, w Trójcy jedynego, - Tyś raj Aniołów pałac wstydu panieńskiego!
Pociecho utrapionych, ogrodzie wdzięczności, - O palmo cierpliwości, o cedrze czystości!
Ziemia jesteś kapłańska i błogosławiona, - Święta i pierworodną zmazą niedotkniona.
Miasto Pańskie i brama na wschód wystawiona. - Wszelkąś łaską, jedyna Panno, wypełniona.
P. Jak lilia między cierniem,
W. Tak przyjaciółka moja między córkami Adamowymi.
P. Pani wysłuchaj...
Módlmy się. Święta Maryjo, Królowo niebieska...

Na Nonę

Przybądź nam, miłościwa Pani itd. (jak na Jutrznię).

Hymn
Witaj, miasto ucieczki, wieżo utwierdzona - Dawidowa, basztami i bronią wzmocniona.
Tyś przy poczęciu ogniem miłości pałała, - Przez Cię władza piekielnych mocarzów stajała.
O mężna białogłowo, Judyt wojująca, - Od niewoli okrutnej lud swój ratująca.
Rachel ożywiciela Egiptu nosiła, - Nam Zbawiciela świata Maryja powiła.
P. Wszystka piękna jesteś, przyjaciółko moja,
W. A zmaza pierworodna nigdy w Tobie nie postała.
P. Pani, wysłuchaj...
Módlmy się. Święta Maryjo, Królowo niebieska...

Na Nieszpory

Przybądź nam, miłościwa Pani itd. (jak na Jutrznię).

Hymn
Witaj, światło z Gabaon, coś zwycięstwo dało, - Z Ciebie Słowo przedwieczne w ciało się przybrało.
Aby człowiek z padołu powstał wywyższony, - Niewiele od Aniołów jest on umniejszony.
Słońca tego promieńmi Maryja jaśnieje, - W poczęciu Swym, jak złota zorza światłem sieje.
Między cierniem lilija kruszy łeb smokowi, - Piękna jak w pełni księżyc, świeci człowiekowi
P. Jam sprawiła na niebie, aby wschodziła światłość nieustająca.
W. I jako mgła okryłam wszystką ziemię.
P. Pani, wysłuchaj...
Módlmy się. Święta Maryjo, Królowo niebieska...

Na Kompletę

Niech nas Syn Twój, o Pani, do Siebie nawróci, - A swoje zagniewanie niech od nas odwróci.
Przybądź nam, miłościwa Pani, ku pomocy ,- A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.
Chwała Ojcu itd. (jak na Jutrznię).

Hymn
Witaj. Matko szlachetna, w panieńskiej czystości, - Gwiazdami uwieńczona, Pani łaskawości.
Niepokalana, czystsza niżli Aniołowie, - Po prawej stronie Króla stoisz w złotogłowie.
O Rodzicielko łaski, nadziejo grzeszących - O jasna gwiazdo morska, o porcie tonących!
Bramo rajska, niemocnych zdrowie w Twej obronie, - Niech Boga oglądamy na górnym Syjonie.
P. Jako olej wylany, o Maryjo, Imię Twoje,
W. Słudzy Twoi zakochali się bardzo w Tobie.
P. Pani, wysłuchaj...
Módlmy się. Święta Maryjo, Królowo niebieska...

Ofiarowanie Godzinek

Z pokłonem, Panno święta, ofiarujem Tobie - Te Godzinki ku większej czci Twej i ozdobie
Prosząc, byś nas zbawienną drogą prowadziła, - A przy śmierci nam słodką Opiekunką była.

Antyfona
Tać to różdżka, w której ani pierworodnej, ani uczynkowej winy skaza nie postała.
P. W poczęciu Swoim, Panno, niepokalanaś była.
W. Módl się za nami do Ojca, któregoś Syna porodziła.

Módlmy się. Boże, Tyś przez Niepokalane. Poczęcie Najśw. Maryi Panny godne mieszkanie Synowi Swemu przygotował, a mocą zasługi przewidzianej śmierci tegoż Syna od wszelkiej zmazy Ją zachował; dozwól nam, prosimy, za Jej wstawiennictwem czystymi dojść do Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego.
W. Amen.

  • baner_fundament.jpg
  • baner_modlitwa.png
  • baner_modlitwa_do_sw_antoniego1.png
  • jan_xxiii_testament_ubostwo.jpg